Co nieco o nas, Misja szkoły

Szkoła  w Lubni rozpoczęła swoje funcjonowanie w 1894 roku. Budynek tej szkoły stoi do dzisiaj w stanie prawie niezmienionym. Gimnazjum w Lubni powołano w 1999 r. wraz z tysiącami innych gimnazjów w Polsce. W roku 2014 szkoła podstawowa przyjmuje imię Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". Rok 2015, to kolejna zmiana, bowiem następuje połączenie dwóch działajacych w Lubnii szkół tj. Gimnazjum w Lubni oraz Szkoły Podstawowej. Powstaje Zespół Szkół w Lubni.

 JAK JEST?  

     Szkoła organizuje liczne działania w celu szerokiego rozwoju swoich uczniów, m.in zajęcia wyrównujące wiedzę z poszczególnych przedmiotów, zajęcia sportowe, treningi komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji manualnej i wiele innych. Konkursy organizowane sa z uwzględnieniem zarówno uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych zdolnych. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do elementów wychowawczych i profilaktycznych. Nikt nie pozostaje sam z problemem. Wspieramy ucznia, jego rodzinę, jak i ciągle się doskonalimy, by nasza pomoc była jak najlepsza.

    Zespół Szkół w Lubni z biegiem czasu idzie do przodu. Regularnie rozwija się jej baza dydaktyczna, pracownie wzbogacane są  w sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu. Każda sala wyposażona w laptopa z podłączonym do niego projektorem wspomaga pracę nauczycieli i umożliwia wykorzystanie różnych narzędzi medialnych.  

   

WIZJA SZKOŁY: 

1. Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania. 

2. Dążymy do tego, aby szkoła rozbudzała patriotyzm, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju. 

3. Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości. 

4. Pragniemy, aby nasza szkoła zapewniała wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe i uwzględniające możliwości dziecka traktowanie 

5. Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości. 

6. Dążymy do uściślenia współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

 

MISJA SZKOŁY: 

„Dziś należy wiedzieć,

co trzeba poznać jutro,

by radzić sobie pojutrze”

  

Dążymy do tego, aby uczniowie: 

- znali swoją wartość, 

- uczęszczali chętnie na zajęcia, nie tylko z obowiązku,

- umieli się uczyć, korzystając m.in. z różnych źródeł informacji,

- umieli nawiązywać pozytywne relacje z innymi,

- byli dumni ze swojego pochodzenia, pielęgnujący tradycje patriotyczne, 

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją,

- wykazywali odpowiedzialną twórczą postawę,

- czuli się w szkole bezpiecznie, traktowani z życzliwością i otwartością na ich problemy, 

- aktywnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych, 

- uczą się dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów życiowych,

- zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy.

 

Rodzice mają: 

- uczestniczyć w procesie wychowania dzieci i współpracować z wychowawcą i nauczycielami,

- mają wpływ na organizację działań szkoły i pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły

- chętnie posyłać swoje dziecko do szkoły

 

Nauczyciel powinien: 

- wyróżniać się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na            potrzeby uczniów, 

- cieszyć się autorytetem, budzić zaufanie uczniów i rodziców,

- tworzyć przyjazną atmosferę,

- umieć komunikować się z innymi,

- odczuwać potrzebę ustawicznego kształcenia się,

- wykorzystywać w swojej pracy technologię komputerową,

- być kreatywny 

- dostosowywać swoje wymagania do potrzeb i możliwości ucznia, 

- służyć uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów edukacyjnych i    życiowych.

 

MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI 

1. Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.

2.  Kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami. 

3.  Jest komunikatywny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych. 

4.  Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę. 

5. To młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu. 

6.  Stosuje zasady higieny, dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom 

7. Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury mający poczucie przynależności grupowej, regionalnej, narodowej, europejskiej. 

8. Człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do   świata i ludzi. 

9.  Stawia sobie cele i wytrwale dąży do ich realizacji.

10. Człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, obowiązkowy, samodzielny

11. To człowiek: umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, potrafiący skutecznie się porozumiewać, umiejący stale się uczyć i doskonalić, potrafiący planować swoją  pracę  i ją  organizować.