Patron

8 października 2014 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski” Szkole Podstawowej w Lubni. Ceremonię rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem księdza Proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Brusach Mirosława Klawikowskiego. Eucharystia została odprawiona w intencji społeczności szkolnej i poległych partyzantów Gryfa Pomorskiego.  

W trakcie Mszy św. kazanie wygłosił ks. Proboszcz Mirosław Klawikowski, który mówił o powstaniu Gryfa Pomorskiego, jego zasługach dla podtrzymywania polskości i więzi z kościołem w czasie okupacji hitlerowskiej ale i w okresie powojennym. Mówił także o potrzebie pielęgnowania i utożsamiania się z  naczelnym hasłem Gryfa Pomorskiego tj. BÓG-HONOR-OJCZYZNA.

Po mszy  nastąpiła główna ceremonia. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Lubni imienia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” byli: Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Pani Halina Uchman, ksiądz Prałat Zdzisław Wirwicki, przedstawiciel IPN z Gdańska w osobie Pani Izabeli Brzezińskiej, Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brus Pani Zblewska, Przedstawiciele związków zawodowych ”Solidarność” w osobie Pana Wojciecha Książka i ZNP, księża z okolicznych parafii, dyrektorzy szkół  z terenu gminy Brusy i referatów UM  w Brusach, sołtysi, radni gminy Brusy, przedstawiciele rodzin partyzantów spod znaku Gryfa Pomorskiego wśród których obecny był bratanek Józefa Damka, założyciela i dowódcy Gryfa Pomorskiego Pan Roman Dambek, Pan Zbigniew Talewski z Fundacji ”NajliGoche”, delegacja Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale, delegacje i poczty sztandarowe szkół noszących imię TOW „Gryf Pomorski” przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Brusy, przedstawiciele sponsorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Licznie na uroczystość stawili się również mieszkańcy Lubni. Byli wśród nich i tacy, którzy pamiętali partyzantów Gryfa Pomorskiego i ich walkę. 

Gratulacje z okazji przyjęcia przez nasza szkołę imienia TOW "Gryf Pomorski" złożyła Kurator Pomorski Pani Elżbieta Wasiluk. W trakcie części oficjalnej głos zabrała również reprezentująca IPN w Gdańsku Pani Izabela Brzezińska, która w bardzo obrazowy i rzeczowy sposób przedstawiła wszystkim zebranych dokonania, walkę i ideowe przesłanie TOW "Gryf Pomorski". Były również wystąpienia władz Gminy Brusy- burmistrza Pana Witolda Ossowskiego, Pani Beaty Zblewskiej- przewodniczącej Rady Miejskiej w Brusach. Głos zabrali również dyrektorzy szkół z naszej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni, jak i Rady Rodziców Gimnazjum w Lubni. Przemawiali goście reprezentujący szkoły noszące imię Gryfa Pomorskiego. Głos zabrał też Pan Zbigniew Talewski z Fundacji "NajliGochy", który zwrócił uwagę na konieczność pielęgnacji pamięci o Gryfie Pomorskim o potrzebie wyjaśnienia wielu prawd i nieścisłości pojawiających się wokół organizacji. Były kwiaty, listy gratulacyjne, okolicznościowe pamiątki i prezenty dla szkoły.

Uczestnicy uroczystości otrzymali również okolicznościowe foldery, w których zamieszczono historię szkoły oraz dokonania uczniów i nauczycieli poprzedzające nadanie naszej szkole imienia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".

Przedstawiciele rodzin partyzantów Gryfa Pomorskiego a także niektórzy zaproszeni goście otrzymali upominki, którymi była replika starej widokówki z okresu międzywojennego przedstawiająca Lubnię z charakterystycznymi obiektami architektury z tamtej epoki.

Po oficjalnej uroczystości zaproszeni goście udali się w asyście gospodarza uroczystości Pana Janusza Topki- dyrektora szkoły oraz grona pedagogicznego na raut partyzancki. W wiejskiej świetlicy na wszystkich czekały stół partyzancki oraz stół oficerski. Oba suto zastawione potrawami regionalnymi z epoki, przygotowanymi przez mieszkańców i rodziców z Lubni.

Uroczystość została upamiętniona wieloma fotografiami oraz wpisami do księgi pamiątkowej, która była wyłożona podczas trwania naszej uroczystości.